Wirid Ringkas Selepas Solat

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Ini adalah pedoman wirid ringkas selepas solat.

Wirid ini adalah bacaan-bacaan nan diringkas dari al-Awrad al-Qusyasyiyyah. Bacaan penuh dan komplit wirid selepas solat boleh dirujuk pada pautan ini: Wirid & Doa Selepas Solat

Nota: Penerangan mengenai al-Awrad al-Qusyasyiyyah boleh dilihat pada bahagian akhir pedoman ini.

Untuk Solat Zuhur, Asar dan Isyak (dan juga solat-solat sunat), tidak kenapa membaca wirid al-Qusyasyiyyah nan ringkas seperti berikut:

1. Membaca Istighfar

Wirid Ringkas Selepas Solat - Istighfar

AsTaghFirullahal–‘Azim AllaDzi Laa IlaaHa IlLaa Huwal-Hayyul Qayyum Wa AtuuBu ILaiHi

Aku memohon maaf kepada Allah nan Maha Besar, tiada tuhan selain Dia, nan hidup lagi sentiasa berkuasa dan saya bertaubat kepadaNya


2. Membaca Pengakuan Tauhid

Wirid Ringkas Selepas Solat - Pengakuan Tauhid

Laa iLaaHa ilLallahu WahDahu Laa SyariKa Lahu, Lahul-Hamdu Yuhyi WaYuMiiTu WaHuwa ‘ALaa Kulli Syai-In QoDirr

Tiada tuhan nan disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, tiada sekutu bagiNya, bagi Allah seluruh kekuasaan dan untuk Allah segala kepujiaan. Dia menghidupkan dan mematikan, Dialah banget berkuasa atas segala sesuatu.


3. Seterusnya, Memohon Dijauhkan Azab Neraka

Wirid Ringkas Selepas Solat - Memohon dijauhkan balasan neraka

AllahumMa AjirNa MinanNar

Ya Allah jauhkan saya daripada balasan api neraka

Nota: Boleh tukar Ajirna (أَجِرْنَا) dengan AjirNi (أَجِرْنِى) jika solat sendirian


4. Seterusnya, Memohon Keselamatan

Wirid Ringkas Selepas Solat - Memohon Keselamatan

AllahumMa Antas-Salam, Wa Minkas-Salam, Wa iLaiKa Ya ‘UuDus-Salam, FaHayyiNa Rabbana BisSalam, Wa AdHilNal-JannaTa DaaRas-Salam, TaBaaRakTa RabbaNa Wa Ta’AaLaiTa Yaa Dzal-JalaaLi Wal Ikram.

Ya Allah Engkaulah penyelamat sejahtera, daripada Engkaulah datangnya kesejahteraan, kepada Engkaulah kembalinya kesejahteraan itu, oleh nan demikian hidupkanlah kami dengan selamat sejahtera dan masukkan kami ke syurga, negara nan kondusif sejahtera, bertambah-tambah berkatMu Ya Allah Tuhan kami dan Maha Tinggi, ya Allah nan empunya segala kebesaran dan kemuliaan.


5. Seterusnya, Membaca Ta’awuz

Wirid Ringkas Selepas Solat - Ta'awuz

Aa-‘UuDzu Billahi Minasy-SyaiThonir-Rojim

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan nan direjam


6. Seterusnya Membaca Al-Fatihah

Wirid Ringkas Selepas Solat - Al Fatihah

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

Dengan nama Allah, nan Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan nan memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. nan Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. nan Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) nan Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan nan lurus. Iaitu jalan orang-orang nan Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang nan Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang nan sesat.


7. Seterusnya Membaca Ayat Kursi

Wirid Ringkas Selepas Solat - Ayat Kursi Al Baqarah 255

allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyūm, lā ta’khużuhū sinatuw wa lā naum, lahū mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa‘u ‘indahū illā bi’iżnih, ya‘lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭūna bisyai’im min ‘ilmihī illā bimā syā’, wasi‘a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya’ūduhū ḥifẓuhumā, wa huwal-‘aliyyul-‘aẓīm

Allah, tiada Tuhan (yang berkuasa disembah) melainkan Dia, nan Tetap hidup, nan Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). nan tidak mengantuk usahkan tidur. nan mempunyai segala nan ada di langit dan nan ada di bumi. Tiada sesiapa nan dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. nan mengetahui apa nan ada di hadapan mereka dan apa nan ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) pengetahuan Allah melainkan apa nan Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia lah nan Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya)

Lihat kelebihan Ayat Kursi pada pautan ini


8. Seterusnya Membaca al-Ikhlas

Qul huwallāhu aḥad. Allāhuṣ-ṣamad. Lam yalid wa lam yūlad. Wa lam yakul lahū kufuwan aḥad.

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) adalah Allah nan Maha Esa, Allah nan menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan, Dan tidak ada sesiapapun nan serupa denganNya.


9. Seterusnya Membaca al-Falaq

qul a‘ūżu birabbil-falaq. min syarri mā khalaq. wa min syarri gāsiqin iżā waqab. wa min syarrin-naffāṡāti fil-‘uqad. wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad

Katakanlah (wahai Muhammad), “Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan nan menciptakan sekalian makhluk, Dari musibah makhluk-makhluk nan Ia ciptakan, Dan dari ancaman gelap andaikan dia masuk, Dan dari kejahatan makhluk-makhluk nan menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan), Dan dari kejahatan orang nan dengki andaikan dia melakukan dengkinya.


10. Seterusnya Membaca an-Nas

qul a‘ūżu birabbin-nās. malikin-nās. ilāhin-nās. min syarril-waswāsil-khannās. allażī yuwaswisu fī ṣudūrin-nās. minal jinnati wan-nās

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. nan Menguasai sekalian manusia, Tuhan nan berkuasa disembah oleh sekalian manusia, Dari kejahatan pembisik penghasut nan timbul tenggelam, nan melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan hantu dan manusia.


11.

AllahumMa Aa-‘inNaa ‘ALaa DzikRiKa Wa HusNi ‘IbaaDaaTik

Ya Allah, bantulah kami untuk mengingati-Mu, berterima kasih kepadaMu dan memperelokkan ibadah kami terhadapMu


12. Membaca Tasbih “SubHaaNallah”

iLaaHii Yaa Rabbi — SubHaaNallah

Ya Allah Ya Tuhanku — Maha Suci Allah


13. Membaca SubhaaNallah 33 Kali

SubHaaNallah (33 Kali)

Maha Suci Allah


14. Membaca Tahmid

SubHaaNallahi Wa BiHamDiHi Daa Imann AbaDaa — Alhamdulillah

Maha Suci Allah, saya bertasbih sembari memuji-muji kekal sentiasa selama-lamanya — segala pujian hanya bagi Allah


15. Membaca Alhamdulillah Sebanyak 33 Kali

Alhamdulillah (33 Kali)

Segala pujian hanya bagi Allah


16. Membaca Takbir

Alhamdulillahi Rabbil-‘AaLaMin ‘Alaa Kulli HaaLin Wa Ni’Matin — Allahu Akbar

Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam, mana-mana juga keadaan dan nikmat pengurniaanNya — Allah Maha Besar


17. Membaca Allahu Akbar Sebanyak 33 Kali

Allahu Akbar (33 Kali)

Allah Maha Besar


18. Membaca Pelengkap Tasbih, Tahmid dan Takbir

Allahu Akbar KabiiRaw WalhamDulillahi KaTsiRaw WaSubHaaNallahi BukRataw Wa ASiiLaa

Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pada waktu pagi dan petang.


19.

Laa iLaaHa ilLallahu WahDaHu Laa SyariiKa LaHu, LaHul-Mulku WaLahul-Hamdu YuhYi Wa YumiiTu WaHuWa ‘ALaa Kulli Syai-in Qadir

Tiada Tuhan melainkan Allah, nan Esa dan tiada sekutu bagiNya. Baginya Segala kekuasaan dan bagiNya segala pujian. Dialah nan menghidupkan dan nan mematikan, dan Dia nan Maha Berkuasa atas segala sesuatu.


20.

WaLaa HawLa Walaa QuwWaTa ilLaa Billahil-‘Aliyyil ‘Azim

Dan tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah nan Maha Tinggi lagi Maha Agung


21. [buat pembetulan text arab]

AllahumMa Laa MaaNi’A LiMaa A’Thoit, Wa Laa Mu’ThiYa LiMaa MaNa’Ta WaLaa RadDa LiMaa QoDhoit, Wa Laa YanFa’U DzaalJaddi MinKal Jadd

Ya Allah, Wahai Tuhan kami, tidak ada sesiapa pun nan boleh menghalang apa nan Engkau kurniakan, dan tidak ada sesiapa pun nan boleh memberi apa nan Engkau halangkan, dan tidak ada sesiapa pun nan boleh menolak apa nan Engkau putuskan dan tidak memberi faedah kemuliaan kepada pemiliknya, daripadaMu (datangnya) segala kemuliaan.


22.

WaQooLa RobbukuMud-‘UuNii AsTajib Lakum

Dan Allah berfirman: Berdoalah kepadaKu nescaya Aku bakal menerimanya daripada anda


22. Selesai Wirid dan Boleh Mula Berdoa

Doa dimulakan dengan puji-pujian ke atasNya, selawat dan salam ke atas Nabi Muhamad SAW, family dan sahabat Baginda.

Doa-doa selepas solat boleh dirujuk pada pedoman ini: DOA SELEPAS SOLAT

Wirid ini juga dikenali dengan al-Awrad al-Madaniyyah kerana dia diamalkan Madinah pada suatu ketika dahulu.

Semoga pedoman ini memberi kemudahan kepada Anda untuk beramal dan beragama kepada Allah.